SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MUSZYNIE

na rok szkolny 2014/2015


Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz.232 z późn. zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.Nr 97 poz. 624)
 3. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 03 lutego 2014 r.

§ 1

 1. Rekrutacja do Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie w roku szkolnym 2014/2015 odbywa się systemem rekrutacji elektronicznej.

§ 2

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:
 1. Przewodnicząca - mgr Mirosława Hadała
 2. Sekretarz - Barbara Wietecha
 3. Administrator - mgr Zenon Smyda

§ 3

Kandydaci do szkoły w okresie od 14 kwietnia do 25 czerwca 2014 r. do godziny 13:00:

 • dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum w systemie elektronicznej rekrutacji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły (jeżeli preferujesz wybór naszej szkoły umieść jej nazwę na pierwszym miejscu),
 • kandydaci z gimnazjum, które nie jest objęte systemem elektronicznym składają podanie w sekretariacie szkoły.

§ 4

 1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:
  • 4 lipca 2014 r. - podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • do 8 lipca 2014 r. godz. 12.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 10 lipca 2014 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  • od 11 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. - postępowanie uzupełniające.
 2. Informacje o przyjęciach do szkoły udzielane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 - 15:00.

§ 5

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia punktów - 200 punktów, w tym:
  • liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 punktów,
  • liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 punktów.
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:
  1. 1) języka polskiego,
  2. 2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. 3) matematyki,
  4. 4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
  5. 5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
 3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - maksymalnie 80 punktów. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:
  • celujący - 20 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt),
  • bardzo dobry - 18 punktów,
  • dobry - 15 punktów,
  • dostateczny - 10 punktów,
  • dopuszczający - 2 punkty.
 4. Szczególne osiągnięcia ucznia - maksymalnie 20 punktów w tym:
  1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,
  2. za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym:
   • laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim - 12 punktów,
   • laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim - 10 punktów,
   • finalista konkursu o zasięgu ponadwojewódzkim - 10 punktów,
   • finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim - 8 punktów.
  3. za osiągnięcia wpisane na świadectwie na świadectwie do 6 punktów zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 w tym:
   • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) - maksymalnie 3 punkty,
   • osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego - 1 punkt.
 5. Listę konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 zawiera załącznik nr 2
 6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
 8. Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych klas: Liceum Ogólnokształcące:
  1. Do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: j. polski, j. angielski, geografia
   - j. polski, język angielski, geografia, drugi język obcy,
  2. Do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, język angielski
   - j. polski, biologia, chemia, język angielski,
  3. Do klasy z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, informatyka, fizyka
   - j. polski, matematyka, fizyka, informatyka
  Technikum:
  1. Do klasy o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych
   - j. polski, j.angielski, biologia, technika
  2. Do klasy o specjalności technik obsługi turystycznej:
   - j. polski, j.angielski, geografia, technika

§ 6

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły przy równorzędnych wynikach w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:
  1. kandydaci posiadający orzeczenia z uprawnionej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  2. sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.
  3. kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub tok nauki.

§ 7

Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

 1. świadectwo ukończenia gimnazjum;
 2. zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
 3. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 4. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 5.
 5. w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.

§ 8

 1. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki szkole są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, kandydat dołącza kartę informacyjną.

§ 9

 1. Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
 2. W postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14.XII.1982r.o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej).

§ 10

 1. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej jest ostateczna i nie może być zmieniona w trybie administracyjnym.
 2. Kwestie sporne w sprawie rekrutacji rozstrzyga Dyrektor Szkoły, jedynie w trybie skargowym.

§ 11

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.